Det er Frederiksværk Rideklub der udlejer bokse på centret. For at kunne leje boks hos FVR skal man være medlem af klubben og  have en AMBA andel (250 kr. ) 

Opstaldningsperiode

Aftalen træder i kraft den dag tilmeldingen foretages  og løber, indtil den opsiges af en af parterne.

 

Opsigelse

Opsigelsesvarslet er halvanden måned og skal ske til den 1. i en måned (f.eks. vil en opsigelse den 14/4 ske til den 1/6 og betyde betaling frem til og med den 31/5, mens en opsigelse den 16/4 vil ske til den 1/7 og betyde betaling frem til og med den 30/6). Ved fraflytning skal boks efterlades i rengjort stand, såfremt pensionæren har haft selvpas.

 

Betaling

Den månedlige pris fremgår af tilmeldingssystemet og betales en måned forud Den forfalder til betaling den 1. i hver måned.  Tilkøbsydelser (hø/wrap, gamacher/klokker/boots etc.) betales også månedsvis forud og for disse er der 1 måneds opsigelse til den 1. i en måned.

Priserne fastsættes af bestyrelsens forretningsudvalg og fremgår sammen med information om, hvad der er indeholdt i de forskellige ydelser af klubbens hjemmeside. Priserne reguleres normalt en gang om året, men kan i øvrigt ske med en måneds varsel.

Betalingsfristerne skal overholdes. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr efter gældende prisliste. Er en måneds opkrævning ikke indbetalt senest den 1. i den efterfølgende måned, kan bestyrelsen via centerlederen uden yderligere varsel opsige kontrakten.

 

Depositum

Ved indflytning betales et depositum på kr. 4.600 kr. til sikkerhed for pensionærens forpligtelser i henhold til kontrakten. Beløbet svarer ca. til en måneds boksleje og reguleres ved eventuelle prisændringer. Depositum udbetales efter fraflytning og kan ikke anvendes til modregning i betaling af bokslejen mv.

 

Vilkår

Boksen må ikke fremlejes eller udlånes.

 

Klubben er forpligtet til:

 1. at stille en boks til rådighed med tilhørende sadelplads
 2. at give ejeren ret til at benytte de dertil anviste områder til vedligeholdelse af sadeltøj mv.
 3. at tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af, at hesten er syg
 4. at varsle prisændringer med minimum en måneds varsel

 

Klubben er ikke forpligtet til:

 1. at påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldning eller på fold. Herunder ej heller at påtage sig et ansvar for rytterens færden på stedet.
 2. at afholde udgifter til hesten, herunder udgifter til dyrlæge, smed mv.
 3. at tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr

 

Pensionæren er forpligtet til:

 1. på forlangende at kunne fremvise dokumentation for, at pensionæren kan råde over hesten på vegne af ejeren (hvis pensionæren ikke er hestens ejer)
 2. at holde hesten ansvarsforsikret og i øvrigt påtage sig det ansvar, ejeren efter loven har for skader, som hesten måtte forvolde
 3. at sikre overholdelse af den til enhver tid gældende relevante lovgivning om hold af heste, herunder at hesten som udgangspunkt i mindst 2 timer 5 dage om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold
 4. at holde hesten korrekt og fagligt beskåret og beslået
 5. at deltage i fællesvaccinationer og –ormekure eller at fremvise dokumentation for vacciner/behandlinger på centerlederens/bestyrelsens forlangende. Ved indflytning skal hesten have den lovpligtige chipmærkning
 6. at acceptere at FVR’s til en hver tid valgte dyrlæge varetager behandlingen af samtlige heste på stedet i tilfælde af smitsomme sygdomme eller mistanke om epidemi-lignende tilstande på FVR
 7. at holde sin boks i den stand, den er modtaget i. Herunder er det ikke tilladt at ændre på boksen, at opsætte præmier eller andet på boksen. For pensionærer  med selvpas er pensionæren selv forpligtiget til at vedligeholde og evt. sørge for reparation af boksen samt deltagelse i stalddage og årlig rengøring af stalde
 8. at overholde de gældende ordensbestemmelser for FVR
 9. at deltage i aktiviteter, fodringsordninger, oprydning, rengøring m.v. som der er i de pågældende staldafsnit
 10. at deltage i fællesaktiviteter (arbejdsweekender) på stedet, dog med mulighed for at udeblive mod betaling af gebyr, fastsat af bestyrelsen
 11. at give klubben lov til at benytte boksen uden refusion for pensionæren, såfremt pensionæren ikke benytter den i en periode
 12. at sikre overholdelse af de til enhver tid gældende lovgivnings-/myndighedskrav vedrørende registrering af hesten, hestepas, anvendelsen af lægemidler til hesten o.lign. i overensstemmelse med de eventuelle af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og anvisninger herfor, jf. nedenfor.

 

Krav til registrering af hesten, hestepas m.v.

Alle opstaldede heste skal være registreret og chipmærket, jf. gældende lovbestemmelser. Alle opstaldede heste skal have hestepas med medicinsider. Endvidere skal alle heste være registreret som "udelukket fra konsum", og dette skal fremgå af hestens hestepas. Hestens originale hestepas skal opbevares på ridecenteret, således at personalet kan fremvise det i forbindelse med kontrol. Alternativt er hesteejer ansvarlig for at frembringe det originale hestepas indenfor 3 timer.

 

Misligholdelse og erstatning

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis pensionæren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben desuden berettiget til, for pensionærens regning, at sikre aftalens enkelte punkter opfyldt, ligesom klubben kan gøre erstatningskrav gældende mod pensionæren/ejeren for det eventuelle tab, klubben lider som følge af pensionærens misligholdelse.